Восток Маркетинг


Статьи

Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу

2.1 Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу

Аналіз фінансового стану підприємства починається з вивчення динаміки і структури майна підприємства та джерел його формування. Слід згрупувати статті балансу в окремі специфічні групи (скласти агрегований баланс). Це дозволяє провести аналіз упорядковано і в той же час уникнути зайвої деталізації. Для угруповання статей балансу і проведення розрахунків рекомендується скласти таблиці 2.1 і 2.2.

Таблиця 2.1 - Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу

Актив балансу 2007 2008 Зміна, руб., +, - Темп росту,% тис. Руб. % тис. руб. % Майно - всього 224349,252 100 327949,551 100 103600,299 46 1. Необоротні активи 155063,363 69 193025,170 29,5 37961,807 24,5 2. Оборотні активи 69285,889 31 134924,381 70,5 65638.492 9,4 2.1. Матеріальні оборотні кошти (запаси) 30424,821 13,6 81400,416 42,6 50975,595 167,5 2.2. Дебіторська заборгованість 38207,290 17 52909,025 26,6 14701,735 38,5 2.3. Грошові кошти 653,778 7,4 614,940 1,3 -38.838 -60,9

1. У балансі підприємства (ВАТ НЛМК) переважають необоротні активи (69% на початок 2008 року і 58% на початок 2009 року), до кінця звітного періоду їх частка в майні підприємства збільшилася, темп зростання склав 24%.

2. У оборотних активах на початок періоду переважає дебіторська заборгованість. На початку 2008 року їх частка в майні НЛЗК склала 17%. До початку 2009 року частка дещо знизилася, темп зниження становив 16,1%. що не може стати причиною неплатоспроможності підприємства до кінця звітного періоду.

3. На кінець звітного періоду спостерігається переважання матеріальних активів (24,8%)

4. Необоротні активи збільшилися, а грошові кошти зменшилися до кінця 2008 року,

2.2 Аналітичне угруповання статей пасиву балансу

Таблиця 2.2 - Аналітичне угруповання статей пасиву балансу

Пасив балансу 2007 2008 Зміна, руб., +, - Темп росту,% тис. Руб. % тис. руб. % Джерела майна - всього 224349,252 100 327949,55 100 103600,299 46 1. Власний капітал 181724,454 81 232424,04 71 50699,587 28 2. Позиковий і залучений капітал 42624,798 19 95525,510 29 52900,712 124 2.1. Довгострокові зобов'язання 16344,046 7,3 50216,986 15 33872,940 207 2.2. Короткострокові кредити 5074,904 2,3 18994,272 5,8 13919,368 274 2.3. Кредиторська заборгованість та інші короткострокові пасиви 21205,848 9,4 26314,252 8,2 5108,404 24

За звітний період джерела коштів збільшилися, темп зростання склав 46%

У джерелах засобів переважає власний капітал (81% на початку 2008 року і 71% на початку 2009 року. До початку 2009 його частка трохи зменшується, але не настільки, щоб вплинути на фінансовий стан підприємства);

У позикових і залучених капіталі на початок 2008 року більшу частину становила кредиторська заборгованість та інші короткострокові пасиви (9,4%), довгострокові зобов'язання склали 7,3%.

До початок 2009 року більшу частину становили вже довгострокові зобов'язання, які збільшили свою частку в майні з 7,3% до 15%. Кредиторська заборгованість до 2009 року склала 8.2% від всього майна.

2.3 Оцінка типу фінансової ситуації

Оцінка типу фінансової ситуації проводиться на основі балансової моделі:

F + EM + EP = CC + CD + CK + CP

де F - вартість необоротних активів (с. 190); - 155063363 руб., 193025170 руб.

EM - вартість виробничих запасів (с. 210 + 220); 25172213 руб. 31335658 руб.

EP - грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість та інші оборотні активи (с. 230 + 240 + 250 + 260 + 270); 44113676 руб. 103588723 руб.

CC - джерела власних коштів (с. 490); 181724454 руб. 52697 руб.

CD - довгострокові зобов'язання (с. 590); 16344046 руб. , 50216986.руб.

CK - короткострокові позики і кредити (с. 610); 5074904 руб. 18994272, руб.

CP - кредиторська заборгованість та інші короткострокові пасиви (с. 690 - 610) .21205848руб. , 26314252 руб.

З огляду на, що власні кошти і довгострокові кредити спрямовуються в основному на формування необоротних активів, балансову модель перетворять:

EM + EP = ((CC + CD) - F) + (CK + CP)

31335658 + 103588723 = ((232424041 + 50216986) - 193025170) + (18994272 + 26314252)

EC = 198068500 тис.руб. , 282641027 руб.

CO = -1551428 руб. , -5704057 руб. (Стр.620- (230 + 240)

Показник EC, рівний (CC + CD) - F називають власними оборотними засобами. Він відображає величину джерел власних коштів, що залишилися в розпорядженні підприємства після повного забезпечення необоротних активів. Цей залишок знаходиться в мобільній формі і може бути спрямований на формування оборотного капіталу (в першу чергу, виробничих запасів).

З перетвореної балансової моделі слід, що при EM З перетвореної балансової моделі слід, що при EM   EC (повної забезпеченості запасів власними джерелами фінансування) буде виконуватися умова платоспроможності підприємства EP   CK + CP (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення та інші оборотні активи повністю покриють короткострокову заборгованість) EC (повної забезпеченості запасів власними джерелами фінансування) буде виконуватися умова платоспроможності підприємства EP CK + CP (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення та інші оборотні активи повністю покриють короткострокову заборгованість)

Таблиця 2.3 - Вихідні дані для оцінки типу фінансової ситуації

Показники Умовне позначення Значення, тис.руб. 2007 2008 1. Вартість необоротних активів F 155063,363 193025,170 2. Вартість запасів

25172,213 31335,658 3. Грошові кошти, короткострокові вкладення, дебіторська заборгованість та інші оборотні активи

44113,676 103588,723 3. Джерела власних коштів

181724,454 232424,041 5. Довгострокові зобов'язання

CD

16344,046 50216,986 6. Короткострокові позики і кредити

CK

5074,904 18994,272 7. Кредиторська заборгованість та інші короткострокові пасиви

CP

21205,848 26314,252 8. Власні оборотні кошти

EC = CС + CD-F

43005,137 89615,857 9. Сума джерел коштів, послаблюють фінансову напруженість

СO

-1551,428 -5704,057


Таблиця 2. 4 - Оцінка типу фінансової ситуації на підприємстві

Тип фінансової ситуації Відповідає умові 2007 р тис.руб. 2008 р, тис. Руб. абсолютна стійкість

EM <EC + CK

25172,213 203143,404 31335,658 47258,37 Нормальна стійкість

EM "EC + CK

25172,213 203143,404 31335658 47258,34 Нестійкий фінансовий стан

EM EM   EC + CK + CO EC + CK + CO

25172,213 46528,613 31335658 102906,0 Кризовий фінансовий стан

EM> EC + CK + CO

25172,213 46528,613 31335,658 102906,0

1. в 2007 році завод знаходився в нестійкому фінансовому стані, оскільки вартість власних запасів була меншою від суми власних коштів, тобто грошові кошти підприємства не могли покрити короткострокову кредиторську заборгованість навіть за рахунок залучення джерел, що послаблюють фінансову нестійкість, тобто підприємство не було платоспроможним.

2. У 2008 році ми спостерігаємо дещо іншу ситуацію. Хоча третина рівність залишилося в силі, виконується рівність найперше, коли матеріальні запаси менше власних коштів підприємства, тобто по результатом кінця року підприємство придбало платоспроможність і абсолютну фінансову стійкість.

3. Таким чином, на обличчя тенденція оздоровлення фінансового стану підприємства за рахунок зниження матеріальних запасів і збільшення власних коштів. Як можна бачити, джерела власних коштів поповнилися за рахунок збільшення власних коштів і зменшення дебіторської заборгованості. Взагалі дебіторська заборгованість - бич всіх підприємств металургії та машинобудівного комплексу, тому дуже добре, що керівництву НЛМК вдалося впоратися з нею і зменшити на 46476 тис. Руб.


розділ: маркетинг
Кількість знаків з пробілами: 153182
Кількість таблиць: 29
Кількість зображень: 18

... відповідає ідеальному уявленню покупців? Який імідж має Ваша фірма? Чи зміниться позиція покупців до придбання протягом п'яти років? 2 Маркетингові дослідження ринку комп'ютерних продажів 2.1 Характеристика ринку В зв'язку з попитом на комп'ютерну техніку з'являються організації здатні задовольнити потребу в комп'ютерних товари, і з кожним днем ​​подібних ...

... планом і структурою організації заслуговує окремого розгляду. Крім іншого, одним з головних елементів стратегічного менеджменту є маркетингові дослідження, що дозволяють магазину «Оскар» чітко оцінити своє місце на ринку кінопродукції Хакасії і визначити напрямки подальшої діяльності. 2.5 Проведення маркетингового дослідження та аналіз отриманих даних Магазин «...

..., що говорять про низькорентабельному виробництві. Вище перераховані симптоми є наслідком зниження попиту на продукцію. Тому першочерговими цілями маркетингового дослідження ринку є: - Яка кон'юнктура ринку? - Яке місткість ринку і тенденції його розвитку? - Який рівень платоспроможного попиту населення на взуття? - Наскільки поінформовані споживачі на ...

... надходить. Подібні служби дозволяють різко підвищити якість інформації, що надходить до керуючих. Деякі складні ситуації на ринку керівникам потрібно вивчати докладно. У таких випадках проводяться маркетингові дослідження, тобто систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку зі стоячою перед фірмою маркетинговою ситуацією, їх збір, аналіз і звіт про результати. ...

Відповідає ідеальному уявленню покупців?
Який імідж має Ваша фірма?
Чи зміниться позиція покупців до придбання протягом п'яти років?
Тому першочерговими цілями маркетингового дослідження ринку є: - Яка кон'юнктура ринку?
Яке місткість ринку і тенденції його розвитку?
Який рівень платоспроможного попиту населення на взуття?

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика