Восток Маркетинг


Статьи

Посадова інструкція старшого бухгалтера

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. 2. Завдання та обов'язки
  3. 3. ПРАВА
  4. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  5. 5. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ПОСАДОВИЙ ІНСТРУКЦІЇ

Розділ «Посадові інструкції» містить необхідну інформацію про те, як складається посадова інструкція. Тут ви можете знайти типові посадові інструкції по різним спеціальностям. Наш банк посадових інструкцій включає в себе більш ніж 2500 різних документів. Дані посадові інструкції 2015 року складання та редагування, а значить, є актуальними на сьогоднішній день.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

  • які обов'язки, повноваження і права відображає посадова інструкція старшого бухгалтера;
  • які положення містить типова посадова інструкція старшого бухгалтера;
  • за які ділянки роботи по цій посадовій інструкції несе відповідальність даний фахівець у вашій організації.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

СТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
_________ А.В. Львів
10.01.2015

Посадова інструкція № 105
старшого бухгалтера

м Москва 01.10.2015

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція визначає обов'язки, права і відповідальність старшого бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю «Сфера» (далі - Товариство).

1.2. Старший бухгалтер відноситься до категорії фахівців і призначається на посаду і звільняється з посади наказом генерального директора Товариства.

1.3. Старший бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру організації. Старшому бухгалтеру підкоряються: бухгалтер-касир, бухгалтер з розрахунку заробітної плати.

1.4. На час відсутності старшого бухгалтера (відрядження, відпустка, хвороба і т. П.) Права і обов'язки старшого бухгалтера тимчасово покладаються на працівника, призначеного наказом генерального директора.

1.5. У своїй діяльності старший бухгалтер керується: законодавством Російської Федерації, наказами та розпорядженнями генерального директора Товариства, статутом Товариства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також іншими локальними нормативними актами.

1.6. На посаду старшого бухгалтера призначається особа, що має вищу професійну (економічну) освіту і стаж роботи на посаді бухгалтера не менше п'яти років.

1.7. Старший бухгалтер повинен знати:

- законодавство про бухгалтерський облік;

- основи цивільного і комерційного права, фінансове, і податкове законодавство;

- нормативні і методичні документи з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності, правила ведення бухгалтерського обліку;

- профіль, спеціалізацію і структуру організації;

- податковий, статистичний і управлінський облік;

- порядок оформлення бухгалтерських операцій і організацію документообігу по ділянках обліку;

- форми і порядок фінансових розрахунків;

- порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей;

- правила розрахунків з кредиторами і дебіторами;

- порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач та інших втрат, а також дебіторської заборгованості;

- правила проведення інвентаризацій майна і зобов'язань;

- порядок і терміни складання бухгалтерської, податкової, статистичної звітності;

- правила проведення аудиторських перевірок;

- комп'ютерні програми з бухгалтерського обліку;

- правила зберігання бухгалтерських документів і захисту інформації;

- трудове законодавство, правила і норми охорони праці;

- локальні нормативні акти, що стосуються ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.

2. Завдання та обов'язки

Старший бухгалтер зобов'язаний:

2.1. забезпечити:

- постановку в організації і ведення бухгалтерського обліку на ділянці обліку основних засобів та товарно-матеріальних цінностей.

- правильну і раціональну організацію бухгалтерського обліку на ввіреній йому ділянці роботи на основі максимальної централізації, що відповідає вимогам оперативного керівництва господарством, і суворе дотримання встановлених правил ведення обліку;

- впровадження передових форм і методів бухгалтерського обліку на основі широкого застосування обчислювальної техніки;

- правильний і своєчасний облік коштів господарства (грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів і ін.), Правильне документальне оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом цих коштів;

- готує дані по відповідній ділянці бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів;

- здійснює прийом і контроль первинної документації на відповідній ділянці бухгалтерського обліку і готує їх до рахункової обробки;

- правильний облік і здійснення всіх фінансових, кредитних і розрахункових операцій, а також своєчасну і правильну вивірку всіх розрахунків господарства з банками та іншими органами;

- правильне і своєчасне нарахування та перерахування податків та інших платежів до бюджетів різних рівнів, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень;

- суворе дотримання касової і розрахункової дисципліни, правильне витрачання отриманих в установах банків коштів за призначенням, дотримання порядку виписки чеків і зберігання чекових книжок;

- своєчасне і правильне виявлення результатів інвентаризації коштів господарства і розрахунків і відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку;

- своєчасне оформлення матеріалів щодо недостач, розтрат, розкрадань грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і по інших зловживань, а також контроль за передачею в належних випадках цих матеріалів судово-слідчим органам;

- необхідну допомогу постійно діючим виробничим нарад, громадським бюро і груп економічного аналізу з питань використання облікових даних для економічної роботи;

- участь в справі впровадження і зміцнення господарського розрахунку на підприємстві, в організації та окремих частинах господарства (цехи, відділи, підсобні господарства і т.п.);

- бере участь в розробці вказівок з організації та ведення бухгалтерського обліку для нижчестоящих організацій (ланок), їх інструктаж і постачання необхідними інструктивними матеріалами з питань бухгалтерського обліку та звітності;

- збереження бухгалтерських документів.

- організацію обліку і контролю, яка попереджала б можливість утворення нестач, розтрат і незаконного витрачання товарно-матеріальних цінностей та інших порушень і зловживань.

- складання звіту про виконання бюджетів грошових коштів і кошторисів витрат, підготовку необхідної бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку до відповідних органів;

-Методичні допомогу керівникам підрозділів та іншим працівникам організації з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та аналізу господарської діяльності;

2.2. Забезпечувати керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівнянною і достовірною бухгалтерською інформацією по відповідній ділянці обліку.

2.3. Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу, в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

2.4. У разі виявлення незаконних дій посадових осіб старший бухгалтер доповідає про це керівнику підрозділу для вжиття заходів.

2.5. У разі отримання розпорядження, яке суперечить чинному законодавству або встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності, старший бухгалтер зобов'язаний до приведення його у виконання письмово звернути увагу керівника на незаконність даного ним розпорядження.

У тих випадках, коли старший бухгалтер отримує розпорядження вчинити дію, каране в кримінальному порядку, він зобов'язаний, не наводячи цього розпорядження у виконання, негайно повідомити про це керівнику організації і відповідному органу державного контролю або в необхідних випадках - фінансовим органам.

3. ПРАВА

Старший бухгалтер має право:

3.1. Отримувати від генерального директора Товариства та своїх безпосередніх керівників надання йому сприяння у виконанні покладених на нього посадових обов'язків.

3.2. Керує роботою підлеглих йому бухгалтерів на ввіреній ділянці бухгалтерського обліку.

3.3. Встановлювати обов'язковий для всіх підрозділів і служб організації порядок документального оформлення операцій та подання до бухгалтерії необхідних документів та відомостей (списки посадових осіб, на яких покладається обов'язок складання первинних документів і яким надається право їх підписи, узгоджуються з головним бухгалтером.)

3.4. Вимагати від керівників відділів, в необхідних випадках і від генерального директора, вжиття заходів до посилення збереження власності організації, забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку та контролю.

3.5. Діяти від імені бухгалтерії організації, представляти її інтереси у взаєминах з іншими організаціями з фінансово-господарських питань.

3.6. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, організації.

3.7. Готувати пропозиції про заохочення працівників бухгалтерії, які відзначилися у вирішенні питань, що входять в їх компетенцію.

3.8. Готувати пропозиції про покарання працівників бухгалтерії, за невиконання та неналежне виконання посадових обов'язків, що спричинило упущення в обліку або збитки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Старший бухгалтер несе відповідальність за:

- організацію правильного ведення обліку і звітності по ввіреного ділянці бухгалтерського обліку;

- достовірності записів в документах по рахунках бухгалтерського обліку;

- правильне складання і своєчасне подання балансів, звітів та інших відомостей;

- правильне і своєчасне нарахування податків і відрахувань до бюджету і позабюджетні фонди;

- організацію і контроль фінансової та касової дисципліни;

- виконання своїх обов'язків, а також роботу підлеглого персоналу;

- збереження конфіденційної інформації, відомої йому за родом його діяльності;

- виконання наказів, розпоряджень і доручень генерального директора;

- дотримання трудової дисципліни особисто і персоналом бухгалтерії.

4.2. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією .

4.3. За завдання матеріальної шкоди роботодавцю - в межах, встановлених законодавством України про працю.

4.4. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах встановлених адміністративним, цивільним, кримінальним законодавством Російської Федерації.

4.5. За порушення режимів конфіденційності інформації, незабезпечення систематизації та зберігання документів, доступ до яких він отримує в ході здійснення покладених на нього трудових обов'язків, в порядку та на умовах, встановлених законодавством Російської Федерації.

4.6. За порушення вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, Правил роботи з документами, що становлять комерційну таємницю, в порядку та на умовах, встановлених законодавством Російської Федерації.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ПОСАДОВИЙ ІНСТРУКЦІЇ

5.1. Посадова інструкція переглядається, змінюється і доповнюється в міру необхідності, але не рідше одного разу на п'ять років.

5.2. З наказом про внесення змін (доповнень) до посадової інструкції знайомляться під розписку всі працівники організації, на яких поширюється дія цієї інструкції.

Посадова інструкція розроблена відповідно до наказу генерального директора від 22 квітня 2015 р № 45.

Погоджено

Керівник відділу кадрів ______________ В.Є. Кромаренко 13.05.2015

З цією інструкцією ознайомлений. Один екземпляр отримав на руки і зобов'язуюсь зберігати на робочому місці.

Старший бухгалтер ______________ А.В.Сімонян 14.05.2015

2015

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика