Восток Маркетинг


Статьи

Arhitrade.com Процедура державної реєстрації юридичної особи в Україні

В законі    Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців   »Від 15 В законі " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців »Від 15.05.2003 р передбачено резервування найменування юридичної особи.

Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву.

Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств - строком на дев'ять місяців.

Резервування найменування юридичної особи здійснюється протягом трьох робочих днів з дати надходження документів, які встановлені в Законі.

При відсутності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи, тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом трьох робочих днів вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі довідку з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи, яка действит льону протягом строку резервування.

За проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

заповнену реєстраційну картку (документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру) на проведення державної реєстрації юридичної особи;

копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

два примірники установчих документів;

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

У разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, крім вищевказаних документів, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.

У випадках, передбачених законом, крім вищевказаних документів, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

При державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім вищевказаних документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, встановленому законом.

Що стосується документа, що посвідчує сплату власником внеску до статутного фонду, то в практиці виникло питання: що є підставою для подання установою банку документа, що посвідчує сплату власником внеску до статутного фонду? Чи видають банки довідку в разі внесення частки статутного фонду у негрошовій формі?

У листі Національного банку України від 30.03.99 р № 18-111 / 943-2754 зазначено: відповідно до подп.2.2.13 Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 м № 527, для зарахування коштів, що вносяться для формування статутного фонду господарського товариства, банки відкривають рахунки цим товариствам. Довідки, які видають банки, можуть містити тільки інформацію про розмір грошових внесків, внесених для формування статутного фонду.

Крім того, Законом передбачено подання додаткових документів відкритими акціонерними товариствами, селянськими (фермерськими) господарствами, а також юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа.

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені Законом.

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови в проведенні державної реєстрації юридичної особи.

При відсутності підстав для відмови в проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен внести до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційний код заявника відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації юридичної особи.

Термін державної реєстрації не повинен перевищувати трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Свідоцтво про державну реєстрацію є документом встановленого зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є:

невідповідність відомостей, зазначених в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, зазначеним в документах, які представлені для проведення державної реєстрації юридичної особи;

невідповідність установчих документів вимогам ч.З ст.8 Закону;

порушення порядку створення юридичної особи, встановленого законом, зокрема:

наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, зазначених як посадових осіб органу управління юридичної особи;

невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, встановлених абз.4 ч.2 ст.35 Закону;

наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;

використання у найменуванні юридичної особи повного або скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав не допускається.

При наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, згідно із законодавством Укра вії з описом.

У разі відмови в проведенні державної реєстрації юридичної особи реєстраційний збір не повертається.

Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суд.

Порушення строку видачі (направлення рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної реєстрації юридичної особи і може бути оскаржено до суду.

Згідно ч. 12 ст.58 ХК для захисту своїх прав суб'єкт господарювання має право оскаржити в судовому порядку відмову в державній реєстрації.

Засобом захисту прав підприємця є визнання в судовому порядку недійсним рішення органу державної реєстрації про відмову в реєстрації. При цьому господарський суд не тільки визнає відмову в державній реєстрації недійсним, а й зобов'язує (примушує) відповідний державний орган здійснити таку реєстрацію. Отже, при встановленні неправомірності відмови в реєстрації, для охорони інтересів підприємців застосовуються два засоби захисту, які впливають на орган державної реєстрації за допомогою примусового виконання ним обов'язків державної реєстрації та визнання його акта про відмову в реєстрації недійсним.

Права підприємця можуть бути порушені не тільки незаконною відмовою в реєстрації, але і неналежним виконанням органом державної реєстрації свого обов'язку державної реєстрації, зокрема неправомірним ухиленням від здійснення реєстрації у встановлений термін (наприклад, пропуск встановленого для реєстрації терміну). У цьому випадку засобом захисту прав підприємців є зобов'язування в судовому порядку реєструючого органу здійснити реєстрацію при ухиленні його від виконання цього обов'язку (за позовом заінтересованої особи).

Президія Вищого арбітражного суду України у роз'ясненні «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних зі створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств» від 12.09.96 р № 02-5 / 334 вказав наступне. Якщо в державній реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності відмовлено, або вона не здійснена при наявності всіх необхідних для цього документів у встановлений термін (не більше п'яти робочих днів), засновник суб'єкта підприємницької діяльності, який є юридичною особою, має право звернутися до господарського суду із заявою про визнання недійсним акту відповідного органу про відмову в реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності або про спонукання його здійснити таку реєстрацію. При цьому спір про визнання такого акта недійсним підпадає під дію ч.4 ст.5 Господарського процесуального кодексу України, а на спори про спонукання до здійснення державної реєстрації поширюються вимоги щодо досудового врегулювання спорів (розділ II Господарського процесуального кодексу України).

Якщо засновником суб'єкта підприємницької діяльності є кілька підприємств або організацій, позовну заяву до господарського суду може подати одне з них. Інші засновники можуть прийняти участь в процесі як треті особи. У разі якщо одним із засновників є не підприємство або організація, а з позовною заявою звертається засновник - підприємство або організація, така позовна заява підлягає розгляду господарським судом.

У разі прийняття господарським судом рішення про спонукання відповідного органу здійснити державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в резолютивній частині такого рішення слід зазначати термін, протягом якого цей орган зобов'язаний видати свідоцтво про реєстрацію. При цьому господарський суд не зв'язаний вимогами законодавства щодо п'ятиденного терміну здійснення державної реєстрації відповідним державним органом. За ухилення від виконання рішення господарського суду про проведення державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності до органу, який здійснює державну реєстрацію, можуть бути застосовані санкції, встановлені ст. 119 Господарського процесуального кодексу України (п.8 роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12.09.96 р).

Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру.

Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов'язані подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи. Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи засновники (учасники) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) документи, зазначені в ст.29 Закону.

Державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо вони не передбачені Законом.

Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється за процедурами, передбаченими Законом для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У ст.32 Закону передбачені особливості державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом виділення.

Статті за схожою тематикою:

Процедура державної реєстрації. визначення понять

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Перелік і характеристика організаційно-правових форм господарювання підприємств

Чи видають банки довідку в разі внесення частки статутного фонду у негрошовій формі?
также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика