Восток Маркетинг


Статьи

Державні і муніципальні фінанси ::: БІБЛІОТЕКА НАВЧАЛЬНОЇ І НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. 2.1. Сутність державних і муніципальних фінансів Державні і муніципальні фінанси - це сукупність...
  2. 2.3. Принципи та роль державних і муніципальних фінансів

2.1. Сутність державних і муніципальних фінансів

Державні і муніципальні фінанси - це сукупність економічних відносин, що виникають у реальному грошовому обороті з приводу формування, розподілу і використання централізованих фондів фінансових ресурсів.

Матеріальну основу фінансів становить грошовий оборот. Реальний грошовий оборот - це економічний процес, що викликає рух вартості і супроводжується потоком грошових платежів і розрахунків. Об'єктом реального грошового обороту виступають фінансові ресурси, які є джерелами фінансування розширеного відтворення.

Державні і муніципальні фінанси виражають економічні відносини, пов'язані із забезпеченням централізованими джерелами фінансування державного і муніципального секторів економіки, найбільш значущих програм розвитку виробництва і суспільного сектора, організацій та установ бюджетної сфери і т.п. Їх функціонування спрямоване на досягнення загальних цілей розвитку соціально орієнтованої економіки.

Державні і муніципальні фінанси функціонують в рамках фінансової системи держави і є її центральною ланкою (рис. 2.1).

1)

Рис.2.1.Склад державних і муніципальних фінансів

Фінанси як економічна категорія залежать від перетворень у взаємовідносинах між ланками фінансової системи. Це стосується насамперед до взаємозв'язкам між фінансами макрорівня і фінансами мікрорівня. Фінанси макрорівня, і перш за все державний і муніципальний бюджети, ґрунтуються на фінансовому потенціалі підприємств. Фінанси сприяють досягненню загальних цілей економічного розвитку, тому потрібно їх оптимальна організація. Спосіб організації встановлює якісну визначеність фінансів. Розподіл і використання фінансових ресурсів в державі здійснюються в рамках інтегрованої системи управління фінансовими потоками.

Важливим методологічним чинником є визначення принципів організації та функціонування державних і муніципальних фінансів, що дозволяє виявити напрямки впливу фінансів на розвиток державного і муніципального секторів економіки, виробити критерії їх функціонування.

Державні і муніципальні фінанси спираються на інформаційні потоки. Ухвалення державних рішень засноване на сукупності інформації. Аналіз інформації, що надходить важливий як в момент прийняття рішення, так і в процесі контролю за ходом його виконання. Ця інформація міститься в оперативній і статистичної звітності, договорах і угодах, розрахункових документах і т.п.

Державні і муніципальні фінанси мають чітку цільову орієнтацію. Вони зачіпають певні соціально-політичні інтереси окремих верств суспільства. Однак у всіх своїх аспектах вони орієнтовані на рішення державних і муніципальних завдань.

2.2. Функції державних і муніципальних фінансів

Державні і муніципальні фінанси як економічна категорія проявляються в виконуваних ними функціях. Вивчення функції необхідно для реалізації державної фінансової політики. В рамках фінансової науки існує певна єдність функцій фінансів держави і фінансів підприємств і в той же час є істотні відмінності, що визначають значимість загальнодержавних інтересів і підприємницького аспекту діяльності.

Основні функції фінансової системи. Для фінансової системи в цілому вирішальне значення мають такі функції: планування, організація, стимулювання, контроль.

1. Функція планування передбачає формулювання цілей і вибір шляхів їх досягнення на підставі розмежування повноважень та предметів відання між Федерацією, суб'єктами Федерації і органами місцевого самоврядування. До функції планування зазвичай відносять і розподіл обмеженого обсягу фінансових ресурсів у тимчасовому аспекті виходячи з пріоритетів і цілей розвитку, їх перерозподіл між федеральним бюджетом і бюджетами суб'єктів Федерації і органів місцевого самоврядування. Реалізується ця функція через складання бюджетів на відповідний фінансовий рік і перспективу, балансів фінансових ресурсів, порядку оподаткування і т.п.

2. Функція організації включає бюджетне пристрій, бюджетну класифікацію, передбачає необхідність визначення порядку складання, затвердження та виконання бюджету, вибір уповноважених кредитних організацій, розмежування повноважень законодавчих і виконавчих органів влади в бюджетному процесі, визначення прав і обов'язків функціональних підрозділів фінансових органів. З цією функцією пов'язаний процес організаційної побудови внутрішньої системи регулювання та контролю бюджетних потоків і фінансових ресурсів держави.

3. Функція стимулювання грунтується на діяльності, спрямованої на реалізацію цілей. За допомогою цієї функції інтерпретуються фактори, що впливають на фінансову діяльність і враховують її потреба в грошових коштах. Вирішальну роль відіграють фактори, що визначають поведінку службовців в процесі прийняття ними рішень по тактичним і стратегічним аспектам фінансів.

4. Функція контролю означає сприяння реалізації поставлених цілей. До них відноситься вироблення норм і нормативів, які є еталоном, критерієм оцінки результатів, порівняння досягнень з поставленими цілями і встановленими критеріями, забезпечення внесення необхідних змін до умов і фактори фінансової діяльності.

Функції фінансів, пов'язані з регулюванням реального грошового обороту.

1. Розподільча функція державних і муніципальних фінансів полягає в тому, що через розподіл і перерозподіл новоствореної вартості забезпечуються загальнодержавні потреби, формуються джерела фінансування суспільного сектора економіки, досягається збалансованість бюджетів та позабюджетних фондів в рамках єдиної бюджетної системи РФ.

Державні і муніципальні фінанси функціонують на основі перерозподілу фінансових ресурсів через систему централізованих фондів. За допомогою цієї функції вони обслуговують відтворювальні процеси як в рамках відносно відокремлених структурних утворень, так і в загальнодержавному масштабі.

Розподільна функція полягає в тому, що новостворена вартість підлягає розподілу з метою виконання грошових зобов'язань підприємств перед бюджетом, банками, контрагентами. Її результатом є формування та використання централізованих фондів грошових коштів, зміст невиробничої сфери економіки.

Основними об'єктами реалізації розподільчої функції фінансів є обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди, а також джерела фінансування бюджетного дефіциту. Особливу роль відіграє процес перерозподілу доходів між різними рівнями бюджетів.

2. Контрольна функція державних і муніципальних фінансів полягає в реалізації контролю рублем за реальним грошовим обігом, учасником якого є держава, формуванням централізованих фондів грошових коштів. Контроль рублем має дві форми:

  • контроль за зміною фінансових показників, станом платежів і розрахунків;
  • контроль за реалізацією стратегії фінансування.

У першому випадку застосовується система санкцій і заохочень, що використовує заходи примусового або стимулюючого характеру. У другому випадку мова йде про реалізацію довгострокової фінансової політики, в якій основна увага звертається на передбачення змін і завчасне пристосування до них порядку і умов фінансування. Постійні зміни, поновлення у фінансовій системі потребують адекватної реакції на це всіх гілок влади.

Контрольна функція фінансів завжди має конкретну форму прояву. Вона може бути спрямована на бюджет певного рівня, позабюджетний фонд, підприємство чи установа і т.п.

Контрольна функція державних і муніципальних фінансів реалізується за такими основними напрямками:

1) контроль за правильним і своєчасним перерахуванням коштів до централізованих фондів;

2) контроль за дотриманням заданих параметрів централізованих фондів грошових коштів з урахуванням потреб виробничого і соціального розвитку;

3) контроль за цілеспрямованим і ефективним використанням фінансових ресурсів.

Цільове та ефективне використання фінансових ресурсів контролюється на основі який складають планових і звітних кошторисів освіти і витрачання грошових фондів.

2.3. Принципи та роль державних і муніципальних фінансів

Стан державних та муніципальних фінансів - один з основних показників стійкості економіки і досконалості соціальної системи. З бюджету забезпечується фінансування найважливіших інвестиційних програм, екології, оборони та ін.

Державні і муніципальні фінанси орієнтовані на такі основні принципи:

єдності законодавчої та нормативної бази;

відкритості та прозорості;

розмежування повноважень та предметів відання;

цільової орієнтованості;

наукового підходу до реалізації намічених цілей;

економічності і раціональності;

керованості фінансовими потоками на централізованій основі.

Досягнення цілей задається стратегією розвитку. Фінансова стратегія визначає можливість збалансованого управління вартісною оцінкою матеріально-технічних засобів і грошовими ресурсами, якими володіють державний і муніципальний сектори економіки.

Особливе значення має визначення ролі фінансів в реформуванні російської економіки, яка може бути зведена до трьох вирішальних факторів:

1) економічної стабілізації;

2) адаптації до ринкових перетворень;

3) стимулювання інвестиційної активності.

1. Економічна стабілізація на макрорівні невіддільна від загальної фінансової стабілізації в економіці. Тому моніторинг макроекономічних показників дозволяє виявити реальну ситуацію у фінансовій сфері. З макроекономічних показників вирішальне значення мають рівень бюджетного дефіциту, хід виконання бюджету, рівень заборгованості підприємств перед бюджетом і контрагентами, рівень інфляції, ставка рефінансування Центрального банку РФ, зміна валютного курсу та ін. Фінансова стабільність означає наявність стійких джерел фінансування, можливість залучення коштів на ринку капіталів, накопичення ресурсів для розширення виробництва і розвитку суспільного сектора економіки.

2. Фінансова адаптація до ринкових перетворень виражається в тому, що держава і підприємства є повноправними учасниками ринку капіталів, виступаючи в ролі кредиторів або позичальників. Організація фінансів дозволяє швидко реагувати на зміну ситуації на ринку, пристосовуватися до нових умов, використовувати альтернативні фінансові інструменти, виконувати податкові та інші грошові зобов'язання.

Реформування економіки з метою фінансової адаптації включає:

  • лібералізацію цін;
  • приватизацію;
  • соціальну трансформацію;
  • інтеграцію в світову систему.

Трансформація економічних відносин означає перехід до нового типу економічного зростання, заснованого на низькому рівні інфляції і безробіття, зовнішньоекономічної збалансованості, сприятливою екологічною середовищі і досить високому життєвому рівні. Мета трансформації - створення соціально-орієнтованої ринкової економіки.

3. Інвестиційна активність держави і кожного підприємства є результатом і індикатором економічного зростання. Фінанси відіграють вирішальну роль в залученні інвестицій, створенні сприятливих умов для функціонування ринку капіталів. Відносно інвестиційної активності принцип стратегічної спрямованості є визначальним і завдання фінансів полягає в необхідності його реалізації.

наверх сторінки наверх сторінки

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика