Восток Маркетинг


Статьи

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Кузнєцова М. В

ORCID: 0000-0003-0774-7441, кандидат філософських наук,

Магнітогорський державний технічний університет ім. Г.І. Носова,

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

анотація

При розробці заходів державної допомоги малому підприємництву необхідно враховувати, що інтереси сторін як збігаються, так і суперечать один одному. Сприяння органів влади розвитку малого бізнесу буде тим ефективніше, чим тісніше будуть перетинатися їх інтереси. Описаний в роботі інституційний підхід до системи державної підтримки малого бізнесу дозволяє врахувати зіткнення і узгодження інтересів держави і малого бізнесу.

Ключові слова: малий бізнес, підприємництво, державна підтримка.

Kuznetsova MV

ORCID: 0000-0003-0774-7441, PhD in Philosophy,

Nosov Magnitogorsk State Technical University

INSTITUTE OF STATE CERTAIN SUPPORT OF SMALL BUSINESS: NEED, ESSENCE AND FEATURES AT PRESENT STAGE

Abstract

When developing state assistance measures for small businesses it is necessary to take into account that the interests of the parties both overlap and contradict each other . The assistance of the authorities in the development of small business is the more effective the closer their interests intersect . The institutional approach to the system of state support for a small business described in the work allows us to take into account the contradiction and overlapping of the interests of a state and small business .

Keywords: small business, entrepreneurship, state support.

Для успішного розвитку економіки країни державним структурам необхідно надавати допомогу малому бізнесу як одного з активних суб'єктів ринку. Це викликано тим, що малий бізнес на відміну від великих корпорацій не має достатніх власних можливостей для свого становлення і розвитку.

Масова поява малих підприємств (МП) в Росії було обумовлено Постановою Ради Міністрів Української РСР від 18.07.1991 р № 406 «Про заходи щодо підтримки і розвитку малих підприємств в РРФСР» [1]. Після його затвердження і публікації почалася бурхлива організація суб'єктів малого бізнесу. Ваучерна приватизація, що почалася в 1992 р, стала наступним каталізатором в становленні малого підприємництва в РФ. Завдяки її проведенню і незважаючи на безліч її недоліків на базі державних підприємств організовувалися АТ, товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Малі форми господарської діяльності постають у вигляді безлічі самостійних і незалежних суб'єктів (ІП і юридичних осіб), обмежених критеріальними ознаками, діяльність яких має якісні характеристики, що сприяють формуванню конкуренції та соціальної стабільності в суспільстві.

Динаміка чисельності малих підприємств в РФ з 2010 по 2014 рр. відображена в таблиці 1. Не дивлячись на кризові явища в економіці, і кількість зростає.

Таблиця 1 - Кількість малих підприємств в РФ за 2010-2014 рр. [2, С. 10]; [3, С. 198]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Число малих підприємств (на кінець року), тис. 1644,3 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 2222,4 в тому числі мікропідприємства 1415,2 1593,8 1760,0 1828 6 1868,2

1990

В.І. Рубе виділяє ряд особливостей умов функціонування малого бізнесу, що склалися за час його становлення в пострадянський період і не втратили актуальність до теперішнього часу [4]. До них відносять: здійснення на базі однієї фірми кількох видів діяльності; ведення бізнесу з максимальною незалежністю без використання наданих можливостей великим бізнесом таких як - субпідряд, франчайзинг і т.п. [5, С. 107]. Накопичений інноваційний потенціал не реалізується в силу низького технічного рівня виробництва - ця ж проблема стримує розвиток венчурного підприємництва [6, С. 159]. Відмінною рисою також є недосконалість інфраструктури підтримки малого підприємництва в поєднанні з прийняттям управлінських рішень підприємців в умовах неповної і не завжди адекватної інформації про зовнішні чинники. Сюди ж необхідно додати відсутність соціальної захищеності стабільності на належному рівні, а також особистої безпеки власників бізнесу і персоналу МП [7, С. 744].

До теперішнього часу вже сформувалася певна інфраструктура підтримки започаткування та розвитку суб'єктів малого бізнесу, що функціонує на всіх щаблях державного управління. При аналізі державного координування, стимулювання і контролю за діяльністю малого бізнесу використовується функціональний підхід. При такому підході державна підтримка у вузькому значенні ототожнюється з наданням допомоги суб'єктам малого бізнесу, або, в широкому значенні, з системою державних заходів, націлених на формування умов функціонування МП. Сприяння державних структур влади малому бізнесу вимагає використання різноманітних інструментів. Це викликано тим, що допомогу повинні бути охоплені всі суб'єкти малого бізнесу в суспільстві. Можна зробити висновок, що розуміння державної підтримки малих форм господарської діяльності в вищеописаної інтерпретації торкається всіх аспектів економічних відносин між малим бізнесом і органами влади. До діючого функціонального підходу в додаток необхідно використовувати інституціональний підхід, що дозволяє розглядати державну підтримку у вигляді інституту. Виділений інститут як елемент економічної системи є об'єктом наукового вивчення, однак його сутність повною мірою поки що не розкрита. Інститут державної підтримки малого бізнесу - сукупність взаємовідносин між державою і суб'єктами малого бізнесу, які формують умови зростання сектора малого підприємництва [8, С. 13].

Висловлюючи відносини взаємодії між державними структурами і малим бізнесом, інститут державної підтримки малого підприємництва характеризується переліком ознак (рис. 1). Суб'єктами взаємин виступають держава і мале підприємництво, об'єктом взаємовідносин виступають умови функціонування малих підприємницьких форм.

Суб'єктами взаємин виступають держава і мале підприємництво, об'єктом взаємовідносин виступають умови функціонування малих підприємницьких форм

Мал. 1 - Інтереси держави і малого бізнесу в системі державної підтримки

Інтереси держави щодо суб'єктів малого бізнесу виявляються в певних аспектах. В якості ключових виділимо: економічний (приріст ВНП, поповнення бюджету, забезпечення конкуренції), політичний (створення середнього класу, який забезпечує стійкість політичної системи, економіки і соціуму в цілому) і соціальний аспект (скорочення рівня безробіття, нерівності в суспільстві, зростання доходів і добробуту населення).

Інтереси суб'єктів МП також вельми різноманітні і різноспрямовані. Соціальні аспекти проявляються в організації відтворення такого фактора виробництва як праця, робоча сила. Правові аспекти проявляються у формуванні постійних і адекватних умов започаткування та розвитку малого бізнесу. Економічні аспекти виражаються в освіті прибутку, її максимізації з мінімумом негативних зовнішніх ефектів, зниження витрат. На перший план для підприємців виступають економічні інтереси. Останні досить тісно можуть бути пов'язані з діями органами влади такими як надання різних преференцій, а саме: зниження податкових ставок, доступ до фінансових і матеріальних фондів, до інформаційного обслуговування та кадрового забезпечення.

З точки зору владних державних структур підприємець повинен гарантувати досягнення цілей, інтересів, потреб соціуму: забезпечення економічного зростання, шляхом випуску необхідних суспільству товарів і послуг, і повної зайнятості через створення відкриття нових вакансій і створення нових робочих місць. Там, де інтереси влади і бізнесу збігаються, з урахуванням активної взаємодії даних суб'єктів може здійснюватися результативна державна підтримка малого бізнесу.

Розроблені і затверджені федеральні програми регулюють сприяння малому підприємництву. Заходи, які проводяться в їх рамках, а також вимоги для участі в них визначаються наказами Мінекономрозвитку РФ. Дані накази базуються на актуальному законодавстві РФ, наприклад, сюди можна віднести ФЗ №209 «Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації» [9]. В межах федеральних програм здійснюються такі способи підтримки малих підприємств: надання безкоштовних консалтингових послуг, виділення субсидій, навчання веденню бізнесу, передача землі і приміщень в оренду на привілейованих умовах, видача пільгових кредитів, дозвіл на участь у виставках і ярмарках на безоплатній основі і т. д. Перераховані види допомоги виявляються, наприклад, в рамках ФГБУ «Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері» (Фонд сприяння інноваціям) і реалізованим їм програмам - «Старт», «розумник», «Комерціалізація» та ін. [10] . Для МП, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, фінансова підтримка надається в рамках Державної програми розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції та сировини [11].

З урахуванням того, що малий бізнес характеризується яскраво вираженим регіональним проявом, виступає базою розвитку конкретних територій, впровадження регіональних і муніципальних програм при фінансовому супроводі федеральних органів буде в найбільшій мірі сприяти досягненню поставлених цілей як малими підприємствами, так і державою.

Федеральний фонд підтримки малого підприємництва на вищому рівні - федеральному - має важливе значення в становленні і перспективному розвитку суб'єктів малого бізнесу. Цей фонд де-факто забезпечує фінансування державної політики на федеральному рівні. Крім цього фонду не можна відчутну роль виконує Російська торгово-промислова плата, а також такі некомерційні організації як асоціації та спілки підприємців.

Виділимо основні точки докладання довгострокових цілей державної політики в напрямку розвитку МП: зменшення величини фінансового навантаження, в т. Ч. В плані оподаткування; експансія заходів, націлених на майнову підтримку суб'єктів малого підприємництва; надання швидкого і недорогого доступу до об'єктів комунальної інфраструктури; мінімізація витрат як ІП, так і організацій - суб'єктів малого бізнесу, які безпосередньо обумовлені здійсненням підприємницької діяльності; вдосконалення трудового законодавства, що відображає специфіку взаємодій в сфері малого бізнесу. З позиції підприємців, одна з функцій органів влади це формування умов, що дозволяють першим досягати своїх цілей найбільш ефективним способом [12, С. 15].

Коло інтересів владних державних структур і малого бізнесу, які є невіддільними елементами інституту державної підтримки суб'єктів малого підприємництва амбівалентні. Двоїстість інтересів проявляється в наступному: одночасно інтереси контактують сторін виступають і співпадаючими (зустрічними), і протилежними. Консолідує їх то, що і держава, і підприємці розглядають в якості орієнтира як підвищення добробуту окремих індивідів, так і соціуму в цілому. Протистояння інтересів полягає в тому, що головна мета малих підприємств як і будь-якого комерційного підприємства це максимізація чистого прибутку, а мета органів влади - наділення цих підприємств соціальними функціями, які як правило знижують потенційний рівень чистого прибутку. Внаслідок зазначеного протиріччя і формується поведінка держави по відношенню до малого бізнесу. До заходів, що створює умови для досягнення інтересів держави за участю малого бізнесу можна віднести: зниження адміністративних бар'єрів; забезпечення доступності джерел фінансування; консультаційний супровід; створення умов для навчання, перенавчання, зростання кваліфікації кадрів на пільговій основі.

Список літератури / References

 1. Російська Федерація. Закони. Постанова Радміну РРФСР "Про заходи щодо підтримки і розвитку малих підприємств в РРФСР» [прийнято 18 іюля1991 р: втратив чинність 27 нояб. 2000 г.] [Електронний ресурс] // Система КонсультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110/ (дата звернення: 10.11.2017).
 2. Мале та середнє підприємництво в Росії - 2015: стат. зб. / Попер. ред. колег. А.Л. Кевеш. - M .: Росстат. - 2015. - 96 с.
 3. Росія в цифрах. 2017: Крат.стат.сб. / Попер. ред. колег. Е.Ф. Баранова. - M .: Россат, 2017 - 511 с.
 4. Рубе В. А.Малий бізнес. Історія. Теорія. Практика / В. А. Рубе. - М .: ТЕИС. - 2000. - 231 с.
 5. Кузнєцова, М. В. Форми взаємодії малого і великого бізнесу / М. В. Кузнєцова, А. Е. Лукіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження і розробки в епоху глобалізації». - Уфа. : Изд-во ТОВ «Аетерна», 2017. - С. 107-109.
 6. Зінов'єва Е. Г. Проблеми венчурного фінансування інноваційних проектів в Російській Федерації / Є. Г. Зінов'єва, М. В. Кузнєцова // Економіка і менеджмент систем управління. - 2015. - №1. - С. 157-166.
 7. Коваленко С. В Проблеми малого бізнесу в Росії / С. В. Коваленко, А. Р. Шаріпова // Молодий вчений. - 2016. - №10. - С. 743-746.
 8. Комарова А. В. Теоретичні основи формування інституту державної підтримки малого підприємництва та оцінка його ефективності: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 00.01 / Комарова Оксана Вікторівна. - Челябінськ: ГОУ ВПО юЕМзх., 2005. - 27 с.
 9. Російська Федерація. Закони. "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації": [федер. закон: прийнятий Держ. Думою 6 липня 2007 р. : Схвалити. Радою Федерації 11 липня 2007 г.: станом на 13 листопада. 2017р.] [Електронний ресурс] // Система КонсультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата звернення: 10.11.2017).
 10. Програми інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / Фонд сприяння інноваціям. - URL: http://www.fasie.ru/programs/, вільний (дата звернення: 25.11.2017)
 11. Російська Федерація. Закони. Постанова Уряду РФ від 14.07.2012 N 717 (ред. Від 10.11.2017) "Про Державну програму розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на 2013 - 2020 роки": [постанов. : Утверж. постановою Уряду РФ від 14 липня 2012 р N 717] [Електронний ресурс] // Система КонсультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ (дата звернення: 25.11.2017).
 12. Соловйова О. А. Формування державної системи підтримки малого підприємництва в транзитивній економіці: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 00.01 / Соловйова Олеся Анатоліївна. - Челябінськ: ГОУ ВПО юЕМзх., 2007. - 26 с.

Список літератури англійською мовою / References in English

 1. Rossiyskaya Federatsiya. Zakony. Postanovleniye Sovmina RSFSR "O merakh po podderzhke i razvitiyu malykh predpriyatiy v RSFSR» [Russian Federation. Laws. Resolution of Council of Ministers of RSFSR "On Measures to Support and Develop Small Enterprises in the RSFSR] [adopted July 18, 1991: expired on November 27, 2000] [Electronic resource] // System Consultant Plus - URL: http: // www.consultant .ru / document / cons_doc_LAW_110 / (Reference date: 10.11.2017). [In Russian]
 2. Maloye i sredneye predprinimatel'stvo v Rossii [Small and Medium-sized Business in Russia] - 2015: Coll of Stat. / Ed. by AL Kevesh. - M.: Rosstat. - 2015. - 96 p. [In Russian]
 3. Rossiya v tsifrakh. [Russia in Numbers.] 2017: Brief stat. col. / Ed. by EF Baranova. - M.: Rossat, 2017 - 511 p. [In Russian]
 4. Rube VA Maliy Bizness. Istoriya. Teoriya. Praktika [Small Business. History. Theory. Practice] / VA Rube. - Moscow: TEIS. - 2000. - 231 p. [In Russian]
 5. Kuznetsova, MV Formy vzaimodeystviya malogo i krupnogo biznesa [Forms of Interaction Between Small and Large Businesses] / MV Kuznetsova, AE Lukina // Proceedings of International Scientific and Practical Conference "Scientific Research and Development in the Era of Globalization". - Ufa: Publishing house of Aethera ltd. 2017. - P. 107-109. [In Russian]
 6. Zinovieva EG Problemy venchurnogo finansirovaniya innovatsionnykh proyektov v Rossiyskoy Federatsii [Problems of Venture Financing of Innovative Projects in Russian Federation] / EG Zinovieva, MV Kuznetsova // Economics and control of management systems. - 2015. - No.2.1. - P. 157-166. [In Russian]
 7. Kovalenko S. V Problemy malogo biznesa v Ross [Problems of Small Business in Russia] / SV Kovalenko, AR Sharipova // Young Scientist. - 2016. - No.10. - P. 743-746. [In Russian]
 8. Komarova AV Teoreticheskiye osnovy formirovaniya instituta gosudarstvennoy podderzhki malogo predprinimatel'stva i otsenka yego effektivnosti [Theoretical Bases of Formation of Institute of State Support of Small Business and Estimation of Its Efficiency]: Abstract of PhD in Econ. Sc.: 08.00.01 / Komarova Oksana Viktorovna. - Chelyabinsk: GOU VPO ChelGU., 2005. - 27 p. [In Russian]
 9. Rossiyskaya Federatsiya. Zakony. "O razvitii malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossiyskoy Federatsii" [Russian Federation. Laws. "On the development of small and medium-sized business in the Russian Federation"]: [Feder. law: adopted by the Prliament on July 6, 2007.: approved. The Federation Council on July 11, 2007: Додати Додати as of November 13 2017]. [Electronic resource] // System Consultant Plus. - URL: http: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (Reference date: 10.11.2017). [In Russian]
 10. Programmy innovatsionnogo razvitiya [Innovative Development Programs] [Electronic resource] / Innovation Support Fund. - URL: http://www.fasie.ru/programs/, free (Reference date: 25.11.2017) [In Russian]
 11. Rossiyskaya Federatsiya. Zakony. Postanovleniye Pravitel'stva RF ot 14.07.2012 N 717 (red. Ot 10.11.2017) "O Gosudarstvennoy programme razvitiya sel'skogo khozyaystva i regulirovaniya rynkov sel'skokhozyaystvennoy produktsii, syr'ya i prodovol'stviya na 2013 - 2020 gody" [ Russian Federation. Laws. Decree of the Government of the Russian Federation of 14.07.2012 No.717 (as amended on 10.11.2017) "On the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Foodstuffs for 2013-2020"]: [st. : Appr. By Decree of the Government of the Russian Federation of July 14 March 2012 No. 717] [Electronic resource] / / System ConsultantPlus. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ (Reference date: 25.11.2017). [In Russian]
 12. Solovieva OA Formirovaniye gosudarstvennoy sistemy podderzhki malogo predprinimatel'stva v tranzitivnoy ekonomike [Forming State Support System of Small Business in Transitive Economy]: Abstract of PhD thesis in Econ. Sc .: 08.00.01 / Soloveva Olesya Anatolievna. - Chelyabinsk: Higher Vocational School of ChelGU, 2007. - 26 p. [In Russian]

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика