Восток Маркетинг


Статьи

Англійська для економістів: глосарій і корисні ресурси <Інглекс

 1. Короткий словник економічних термінів
 2. Базова термінологія
 3. Професії у сфері економіки і фінансів
 4. Банківська справа (banking)
 5. Фінанси та бухгалтерський облік (finance and accounting)
 6. Оподаткування та аудит (taxation and auditing)
 7. Бізнес і інвестиції (business and investment)
 8. Кріптоіндустрія (crypto industry)
 9. професійні жаргонізми
 10. Корисні ресурси

За даними організації Oxfam, 82% світового багатства зосереджено в руках 1% населення Землі. Навіть якщо ви не входите в коло цих щасливчиків, ви точно маєте справу з грошима кожен день. Тому сподіваємося, що наша шпаргалка з англійської для економістів буде вам корисна.

Тому сподіваємося, що наша шпаргалка з англійської для економістів буде вам корисна

Якщо ви працюєте в фінансовому секторі, рекомендуємо вивчити наш короткий економічний словник з банківської справи, фінансів та бухобліку, оподаткування та аудиту. Для представників інших професій може бути цікавий розділ про інвестиції, криптовалюта і професійні жаргонізми економістів.

Рекомендуємо вивчити наші ретельно відібрані ресурси навіть тим з вас, хто не зайнятий у фінансовому секторі. Вони допоможуть вести облік персональних фінансів, вивчити світ брокерів за фільмами і завжди тримати руку на пульсі, не чекаючи перекладу новин про сучасну економічну ситуацію на російську.

Короткий словник економічних термінів

Давайте розглянемо базову термінологію англійської для економістів. На початку нашого фінансово-економічний словника представлені загальні терміни з економічної теорії, яку багато хто з нас почали вивчати ще в школі. Далі - вузькоспеціалізовані галузеві поняття для працівників банків, бухгалтерій та аудиторських компаній. На закуску - короткий крипто-словник на злобу дня і професійний сленг.

Базова термінологія

Почнемо з абетки економічної теорії: вивчимо найнеобхідніші терміни.

Слово / Словосполучення Переклад a seller продавець a buyer покупець profit and loss прибуток і збитки a margin маржа costs:

 • fixed costs
 • variable costs

витрати, витрати:

 • постійні витрати
 • змінні витрати

a market ринок competition конкуренція efficiency ефективність an exchange обмін trade торгівля an advantage перевага, вигода a disadvantage недолік, збиток purchasing power купівельна спроможність demand попит supply пропозиція a demand curve крива попиту a supply curve крива пропозиції an incentive спонукає мотив a production possibilities curve (PPC ) крива виробничих можливостей tax податок duty мито duty free безмитне a subsidy субсидія an absolute price абсолютна ціна a relative price відносна ціна a price floor мінімальна ціна the equilibrium price рівноважна ціна a price level рівень цін a consumer price index індекс потребітельс їх цін a minimum wage мінімальний розмір оплати праці surplus надлишок, надлишок shortage нестача, дефіцит a government budget державний бюджет gross domestic product (GDP) валовий внутрішній продукт (ВВП) gross national product (GNP) валовий національний продукт (ВНП) foreign national debt державний зовнішній борг The World Trade Organization (WTO) Світова організація торгівлі (СОТ) gold and currency reserves золотовалютні резерви inflation інфляція devaluation девальвація a commodity bundle / a market basket споживчий кошик unemployment безробіття the poverty line межа бідності financial crisis фінансова криза

Професії у сфері економіки і фінансів

Тепер давайте розглянемо найбільш поширені професії в економічному секторі.

Слово / Словосполучення Переклад an economist економіст an accountant бухгалтер a business analyst бізнес-аналітик a financial advisor фінансовий консультант an investment counselor (adviser) інвестиційний консультант a comptroller фінансовий контролер a tax officer / a tax inspector податковий інспектор a broker брокер a certified public accountant ( Am.E.), a chartered accountant (Br.E.) аудитор an actuary актуарій (фахівець по страхових розрахунками) a treasurer скарбник a bank clerk банківський службовець a chief financial officer (CFO) фінансовий директор

Банківська справа (banking)

Розглянемо ключові терміни для роботи в банку.

Слово / Словосполучення Переклад a stock market ринок цінних паперів, фондовий ринок an interest відсоток an interest rate процентна ставка capitalization капіталізація the capitalization rate процентна ставка, яка використовується при капіталізації доходу a refinancing rate ставка рефінансування an encashment інкасація the International Monetary Fund Міжнародний валютний фонд a credit rating рейтинг кредитоспроможності creditworthiness кредитоспроможність a credit history кредитна історія a mortgage loan іпотечне кредитування a payment guarantor поручитель по платежах a fine (a penalty) пеня, штраф a general lien право на арешт майна боржника forgery подд ялинка (банкнот, купюр) a default дефолт

Фінанси та бухгалтерський облік (finance and accounting)

Вести облік доходів і витрат, зводити дебет з кредитом на англійській мові допоможе добірка слів для бухгалтерів.

Слово / Словосполучення Переклад bookkeeping бухгалтерія financial planning фінансове планування accounting analysis, financial analysis фінансовий аналіз accounting / accountancy бухгалтерський облік financial statements (a financial report) фінансова звітність (фінансовий звіт) an accounting period звітний період an annual report річний звіт a balance sheet балансовий звіт a cash flow statement звіт про рух готівкових грошових коштів a fiscal year фінансовий рік account reconciliation звірка бухгалтерських рахунків assets активи liabilities пасиви financial risk management управління фінансовими ризиками types of accounting ratios:

 • liquidity ratios
 • profitability ratios
 • market value ratios
 • activity analysis ratios

види бухгалтерських коефіцієнтів:

 • коефіцієнти ліквідності
 • коефіцієнти рентабельності
 • коефіцієнти ринкової вартості
 • коефіцієнти аналізу діяльності компанії

record keeping:

 • accounts receivable
 • accounts payable
 • inventory records
 • payroll records
 • petty cash records

бухгалтерська документація:

 • дебіторські рахунки
 • кредиторські рахунки
 • облік товарно-матеріальних цінностей / запасів
 • зарплатні відомості
 • представницькі витрати, підзвітні суми

Оподаткування та аудит (taxation and auditing)

Перейдемо до лексики для фахівців податкової сфери.

Слово / Словосполучення Переклад a tax declaration податкова декларація a tax payer платник податків a fiscal period податковий період a tax base об'єкт оподаткування a tax holiday податкова пільга a tax rate податкова ставка direct taxes прямі податки indirect taxes непрямі податки an income tax

 1. податок на прибуток підприємств
 2. податок на прибуток

value added tax (VAT) податок на додану вартість (ПДВ) a tax counsel радник з питань оподаткування an audit team ревізійна група audit accounts звітність, що пройшла аудиторську перевірку a tax haven «податковий рай», офшорна зона,
територія з пільговим режимом оподаткування to levy оподатковувати

Бізнес і інвестиції (business and investment)

Представляємо бізнес-словник зі сфери торгівлі та інвестицій.

Слово / Словосполучення Переклад stocks and shares акції і облігації a shareholder акціонер a stock exchange фондова біржа a venture fund венчурний фонд an investment portfolio інвестиційний портфель flotation акціонування a nominal value номінальна вартість a share price slump обвал курсів акцій a bull market «ринок биків», ринок з тенденцією на підвищення a bear market «ринок ведмедів», ринок з тенденцією на зниження an advisory company консалтингова компанія a boom and a bust підйом і спад (у розвитку компанії) illegal business нелегальний бізнес shadow economy тіньова економіка to accumulate capital примножувати капітал to tie up a block of shares вкла ивать гроші в пакет акцій to turn bankrupt збанкрутувати

Кріптоіндустрія (crypto industry)

Ось ми і дісталися до актуальнейшей теми - кріптоіндустріі. Так як багато понять запозичені з англійської, ми вирішили привести не тільки переклад, а й коротке тлумачення.

Слово / Словосполучення Переклад a cryptocurrency криптовалюта (цифрова валюта, яка створена і контролюється криптографічними методами) fiat currency, fiat money фіатние гроші (валюта, яку уряд встановлює в якості законного платіжного засобу) a blockchain блокчейн (цифровий реєстр, в якому зберігається інформація про всі транзакціях, угодах та укладених контрактах) a smart сontract розумний контракт, смарт-контракт (комп'ютерний алгоритм для укладення та підтримки комерційних контрактів в системі блокчейн) a token токен (цифрова акція компані ) A token holder утримувач токена mining Майнінг (процес видобутку токенов) Сloud mining хмарний Майнінг (видобуток токенов в хмарному сервісі) an initial coin offering (ICO) первинне розміщення токенов на біржі сrypto-bounty крипто-баунти (надання послуг в обмін на безкоштовні токени )

професійні жаргонізми

Деякі поняття з професійного сленгу англомовних економістів нам чужі. Тому ми вирішили пояснити їх докладніше - так буде легше запам'ятати.

Слово / Словосполучення Переклад a kickback хабар, «відкат» a skint людина без гроша в кишені turnover плинність кадрів a bankster (banker + gangster) корумпований банкір nom-nomics «ном-ний» - скорочений і більш апетитний варіант назви економіки :-) a hard sell жорстка продаж - агресивна стратегія маркетингу товару leverage фінансовий леверидж (фінансовий важіль, фінансове плече) a chainsaw consultant експерт з боку, залучений для скорочення чисельності співробітників, при цьому «залишаючи руки керівництва чистими»

Корисні ресурси

Перейдемо до корисних ресурсів, які зроблять вашу роботу набагато продуктивніше.

Навчальні посібники:

 • - допомогу від університету штату Каліфорнія. Головна зручність - терміни виділені блакитним шрифтом і винесені в колонку зліва. Так запам'ятовувати слова набагато простіше. У рубриці Economics 24/7 ви знайдете статті по цікавій економіці, підкріплені життєвими і історичними прикладами. В кінці кожного розділу є розділи Chapter summary і Key terms and concepts з короткою вичавкою інформації та основними визначеннями.
 • - книга розповідає про розвиток економічної думки, починаючи аж з Аристотеля. Ключова фішка - матеріал поданий у вигляді барвистою інфографіки, що спрощує розуміння складних економічних термінів. Серед авторів і консультантів допомоги помічені співробітник Світового банку, учасник передвиборчої кампанії Обами, а також радник при казначействі Великобританії.
 • - навчальний посібник від видавництва Macmillan, складене англійською мовою в співавторстві з російськомовним викладачем МГИМО Лілією Раицкий. У підручнику передбачені спеціальні розділи для розвитку різних мовних навичок, в тому числі і аудіювання.
 • - підручник популярної серії про професійному англійською від видавництва Кембріджського університету.
 • - тут зібрані не тільки базові терміни з фінансового сектора, також є вправи на розвиток мовних навичок.
 • - Оксфордський посібник з розділами про особисті фінанси, банківська справа, внутрішні фінанси компанії, бухгалтерська справа і аудит, страхування та ризики і т. Д.

Словники:

 • - 8000 економічних термінів, зібрані для вас фінансовим експертом Харві Кемпбеллом і професором університету Дьюка Полом Стіч.
 • - навчальний посібник і за сумісництвом словник від видавництва Oxford Press.
 • - глосарій від всесвітньо відомого економічного журналу.

Інструменти для роботи:

 • - безліч шаблонів для різного роду фінансових документів в Excel і Word.
 • - шаблони різних видів документів для бухгалтерів в Excel-файлах.
 • - шаблони для аудиторів.

Онлайн-журнали:

 • - знаменитий фінансовий журнал, без якого цей матеріал не склався б. У Forbes є статті, серед яких найбільш популярні списки, і - інтерв'ю з підприємцями та матеріали про найбагатших людей планети.
 • - британський економічний журнал з масою розділів під будь-які ваші потреби:,, додаток для і,, інфографіка, матеріали про альтернативну історії в цілому і економічної думки зокрема, а також приголомшливо зручно подана візуальна інформація.
 • - одне з найавторитетніших бізнес-видань в англомовному світі. І це не дивно: статті виходять з 1964 року, і McKinsey Quarterly досі тримає марку. Підпишіться на розсилку, скачайте додаток для або й отримуйте корисні матеріали.
 • - діловий журнал від видавництва Bloomberg. У журналу є вражаюче розмаїття, і.
 • - журнал, присвячений бізнесу та економіці. Радимо підписатися на один або кілька типів, особливо цікавим для вас буде розділ Finance & Economy. Важлива фішка - регулярні і власні. У Harvard Business Review є також багата, яка складається з інтерв'ю, міні-лекцій і анімованих роликів.
 • - після виходу фільму «Вовк з Уолл-стріт» на планеті не залишилося людини, яка б не чула про Уолл-стріт і однойменному бізнес-журналі. Для вас найцікавішими будуть статті з, дослідження і опитування з, а також.

Блоги:

 • - блог британського економіста Тіма Харфорд, журналіста Financial Times. Простою мовою він пояснює економіку як для професіоналів, так і простих смертних. Ви можете підписатися на розсилку, послухати, а також подивитися його.
 • - блог професора економіки Стенфордського університету. Він пише статті з макроекономіки, грошово-кредитної політики і міжнародної економіки.
 • - блог колишнього міністра праці США Роберта Рейч, який публікує статті на політичні та економічні теми. Тут також багато відеофайлів, в яких Роберт пояснює реалії економічного світу. Найбільш часто зустрічається тема - податкова система.
 • - новини фінансового ринку в гумористичній подачі. Незважаючи на карикатурні ілюстрації та дотепні висловлювання, автор блогу дає читачеві перевірені факти без води.
 • - Білл МакБрайд веде цей блог з 2005 року. Це постійна і єдина робота автора, тому пошуку, відбору та перевірки інформації він приділяє весь свій час.

Відеоблоги:

 • - відеоканал відомої ділової газети.
 • - записи лекцій Єльського університету, серед яких ми б виділили два плейлиста: висвітлює фінансові ринки, а - всі аспекти капіталізму.
 • - лекції від Інституту корпоративних фінансів.
 • - Ілон Маск, Стів Джобс, Уоррен Баффет і інші успішні бізнесмени розповідають про підприємництво, капіталі і інвестиціях.
 • - відеоблог, присвячений турботі про особисті фінанси, планування бюджету, інвестицій та побудови кар'єри.
 • - блог про інвестиції, стартапи та способах накопичити гроші. Вся інформація заснована на особистому досвіді автора.

аудіоподкасти:

 • Подкасти The Financial Times: присвячені валюті, - банківській системі, а - особистому фінансовому менеджменту.
 • - інтерв'ю та авторські коментарі про події в світі макроекономіки і фінансів від керуючого хедж-фондом Еріка Таунсенда.
 • - фінансове ток-шоу.
 • - подкасти про погляді на банківську систему через призму сучасних реалій і технологій.

Дистанційні курси:

 • Онлайн-курси на популярних платформах:,,, (курси від Linkedin).
 • проводить короткострокові онлайн-курси, закінчивши які ви отримаєте заповітний сертифікат. Цікавий для вас розділ називається Finance, Accounting & Reporting.
 • пропонує курси, присвячені економіці і політиці. Опис кожного курсу супроводжується вступної аудіозаписом від лектора і списком програми, розділеним на юніти.

Міжнародні іспити:

 • - сертифікат видається однойменної асоціацією інвестиційних аналітиків. Отримати його можуть фінансові аналітики, які успішно склали іспити і мають релевантний досвід.
 • - програма додаткової освіти для бухгалтерів від асоціації професіоналів бухгалтерської справи і корпоративних фінансів.
 • і - сертифікати видаються аудиторам американським Інститутом внутрішніх аудиторів.
 • - сертифікат для топ-менеджерів і управлінців, зайнятих у фінансовому секторі.

Фільми і серіали:

 • - серіал про боротьбу керівника хедж-фонду і федерального прокурора.
 • і - одні з найвідоміших фільмів про брокерів. Якщо ви захочете переглянути картину з Леонардо Ді Капріо, радимо почитати нашу статтю « Вчимо економічні поняття і популярні ідіоми з фільмом "Вовк з Уолл-стріт" ».
 • - фільм про шлях шулера з казино в брокерську компанію.
 • - фільм про інвесторів, які заробили на економічну кризу 2008 року.
 • - ще один фільм про кризу 2008 року.
 • - екранізація класичного американського роману про становлення нафтовидобувної компанії.
 • - серіал про нелегальну торгівлю алкоголем за часів сухого закону в США.

Тепер ваш словниковий запас поповнився лексикою з різних сфер економіки. Поглиблено вивчити термінологію по вашій спеціалізації вам допоможуть наші викладачі , Які складуть персональну програму з англійської для економістів. Ви зможете сміливо підтримувати розмови в ділових колах, вести переписку і спілкуватися у відрядженнях. Дерзайте!

І не забудьте завантажити список корисної лексики.

Завантажити список корисної лексики по темі «Англійська для економістів: глосарій + 47 корисних ресурсів» (* .Pdf, 284 КБ)

© 2019 englex.ru, копіювання матеріалів можливе лише при вказівці прямого активного посилання на першоджерело.

Новости

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика