Восток Маркетинг


Статьи

Ризики кредитування населення та сучасні методи управління ними

Погребняк Е.Н.

ТГУ

Ризики кредитування населення та сучасні методи управління ними

анотація

У статті проведено аналіз видів ризиків при банківському кредитуванні населення, наведено класифікацію ризиків, розглянуто етапи та методи управління ризиком. Приведення в систему всіх видів ризиків і угруповання методів управління ними дозволяє краще вибудувати роботу банку по мінімізації ризику. Описано труднощі, з якими стикається банк при організації управління ризиками.

Ключові слова: процентний ризик, кредитний ризик, портфельний ризик, диференціація, лімітування.

Pogrebnyak EN

TSU

Personal loans risks and modern methods of managing risks

Abstract

The article contains analysis of different types of risks of personal bank loans . They describe the classification of risks, stages and methods of managing risks. Systematization of risks and methods let the banks minimize risks . The author names some difficulties on the way of building the system of risk management .

Keywords: interest risk, loan risk, portfolio risk, differentiation, limitation.

Вступ

У банківській діяльності завжди присутня велика кількість ризиків, адже вона є чутливою, як до різних факторів соціально-економічного характеру, так і до політичних, екологічних та інших факторів. Найбільші ризики виникають при веденні діяльності по кредитуванню населення (фізичних осіб). Ефективність процесу кредитування населення банками знаходиться в значній залежності від правильного управління кредитними ризиками.

Так як за останні десятиліття темпи зростання кредитування населення різко зросли, у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі все частіше стали піднімати питання управління ризиками кредитування фізичних осіб.

види ризиків

При операціях з фізичними особами банк несе весь спектр банківських ризиків:

- ризик цільового використання кредиту;

- ризик валютного коливання, інфляційний ризик;

- ризик, пов'язаний з життєдіяльністю позичальника (нещасні випадки, хвороба або смерть клієнта);

- політичний ризик;

- ризик звичайного шахрайства та банкрутства позичальника обманним шляхом і т.д. [I]

Все це буде і складовою частиною ризику кредитування населення, тобто ризику неповернення позичальником кредитних коштів.

Якщо виділити індивідуальний ризик в кожному кредиті, наданому фізичній особі, то він виявиться досить невеликий. Однак недостатня якість управління кредитами з сукупності подібних ризиків створює суттєву проблему для окремого банку. Оцінка експертів показує, що частка простроченої заборгованості по кредитуванню населення в портфелях російських банків на кінець 2012 року склала 4,6% (при рівні в 5,2%. На початок 2012 року) [Ii] . У міжнародній практиці кредитування оптимальним рівнем прострочених кредитів вважається 4-5%. Так як даний коефіцієнт має межують показники, проблеми ефективного управління ризиками кредитування населення займають центральні місця в сучасних теорії і практиці процесу кредитування фізичних осіб.

Наукова економічна література і багато науково-методичні публікації наводять різні способи класифікації ризиків кредитної діяльності. Але ризики, безпосередньо пов'язані з кредитуванням населення мало вивчені в цих джерелах.

Серед головних видів ризику в процесі кредитування населення банками слід виділити процентний ризик, кредитний ризик, портфельний ризик.

Процентним ризиком є ​​невизначеність у часі і тенденцій зміни процентних ставок в недалекому майбутньому. Цей ризик полягає в тому, що середня вартість фінансових ресурсів, які були залучені для видачі кредиту фізичній особі, може перевищити середню ставку відсотків по кредитах населенню.

Кредитний ризик у вигляді економічної категорії характеризує правові та економічні відносини між позичальником і кредитором з приводу процесу перерозподілу активів [Iii] . Широке розуміння кредитного ризику уособлює повне або часткове знецінення активу.

Портфельний ризик відноситься до ризиків структури кредитного портфеля по фізичних особах певного банку і структури його забезпечення. Портфельний ризик зазвичай мінімізують через диверсифікацію даного портфеля за обов'язкової умови диверсифікації і структури його забезпечення.

Класифікація ризиків

На погляд автора, слід виділити таку класифікацію видів ризиків кредитування населення, які вказані в табл. 1, на основі джерел освіти.

Таблиця 1 - Класифікація ризиків кредитування фізичних осіб банками

класи ризиків

Характеристика ризикового джерела

1.Ріскі, пов'язані з позичальниками, гарантами і страховиками:

а) об'єктивний ризик (фінансової можливості);

б) суб'єктивний ризик (репутації);

в) юридичний ризик.

а) Позичальник (гарант або страховик) не здатний виконати свої зобов'язання з поточних своїх надходжень грошей або від продажу застави - свого майна;

б) Репутація, відповідальність і готовність позичальника виконати всі взяті за договором кредиту зобов'язання;

в) Недоліки складання та оформлення кредитного договору, страхового договору та гарантії.

2.Ріскі, пов'язані з запорукою:

а) ризик ліквідності;

б) кон'юнктурний ризик;

в) ризик загибелі;

г) юридичний ризик.

а) Неможлива реалізація предмета застави;

б) Предмет застави може знецінитися за час дії договору по кредиту;

в) Знищення в цілому предмета застави;

г) Недоліки складання та оформлення заставного договору.

3. Операційні ризики

а) Помилки в управлінні;

б) Співробітники можуть зловжити службовим становищем, здійснити шахрайство.

4.Сістемние ризики

Зміна політичної та економічної кон'юнктури в системі держави, яке буде впливати на зміни фінансового стану позичальника (наприклад, коригування податкового законодавства або податкова реформа).

5. Форс-мажорні ризики

Катастрофи, шторми, землетрус, страйки, війни та ін.

Важливим ресурсом кредитування, як населення, так і юридичних осіб є депозитні кошти, які довірили кожному банку його вкладники. Звідси управління ризиками кредитування населення стає головним завданням кожного комерційного банку і будь-який інший кредитної організації, яка має підтримку ліквідності і уникнути можливого банкрутства.

Етапи управління ризиком

Процес управління ризиками, як специфічний вид банківської діяльності, можна розділити на кілька етапів [Iv] :

1) виявлення характеристик ризику;

2) оцінка небезпеки та ймовірності ризику;

3) вибір методу з управління ризиком;

4) реалізація обраного методу;

5) оцінка результатів застосування методу управління ризиками кредитування.

Методи управління ризиком

Сучасна банківська практика характеризується використанням двох груп методів управління ризиками кредитування населення, які розрізняються за такими чинниками їх виникнення [V] :

1) Група методів управління ризиками кредитування населення на рівні окремих кредитів.

2) Група методів управління ризиками кредитування населення на рівні кредитних портфелів банків.

Дані методи вказані на рис. 1. Вони всі взаємопов'язані між собою і часто є похідними один від одного і доповненнями один одного. Від цього ефективний результат виходить лише при комплексному застосуванні цих методів.

Слід пояснити метод диверсифікації, що складається в розподілі портфеля кредитів фізичним особам з широкого кола позичальників з різними характеристиками, відмінностями один від одного (вид застави, джерела для погашення сум кредиту) і цілями кредитування (споживче, іпотечне кредитування тощо).

Слід пояснити метод диверсифікації, що складається в розподілі портфеля кредитів фізичним особам з широкого кола позичальників з різними характеристиками, відмінностями один від одного (вид застави, джерела для погашення сум кредиту) і цілями кредитування (споживче, іпотечне кредитування тощо)

Мал. 1. Методи мінімізації ризиків кредитування населення

Установка лімітів по кредитах, як метод управління ризиками, полягає в утвердженні показника, що визначає потенційно максимальну суму, в межі якої певний банк буде проводити кредитні операції з даними фізичною особою. Метод розрахунку даних лімітів кредитування фізичних осіб заснований на комплексній оцінці кредитоспроможності клієнтів.

висновки

Таким чином, управління ризиками кредитування населення з метою підтримки ліквідності стає найважливішим завданням всієї банківської системи Російської Федерації. Для управління ризиками кредитування населення використовуються цілі групи вищевикладених і взаємопов'язаних між собою методів.

Слід зауважити, що комплексне управління ризиками кредитування фізичних осіб пов'язане з рядом труднощів, таких як: нестача кваліфікованих фахівців, відсутність достовірних і якісних інформаційних джерел, наявність непередбачуваності в прогнозах рішень органів влади.

[I] Басова А.К. Оцінка кредитоспроможності позичальника фізичної особи // Фінанси. - 2011. - № 3.

[Ii] «Прострочення» по кредитах в Росії скоротилася - Вести Економіка - http://www.vestifinance.ru/articles/15331

[Iii] Тоцький М.Н. Методологічні основи управління кредитним ризиком в комерційному банку // Гроші і кредит. - 2011. - № 7.

[Iv] Соколінськая н.е. Стратегія управління банківськими ризиками. Бухгалтерський облік. - № 12. - 2011. - С. 55-62.

[V] Кислякова М.Н. Кредитні ризики комерційного банку // Фінансовий бізнес. - 2012. - № 4.

также можем предложить:
печать бланков и прайс-листов | печать визитных карточек (визиток)
изготовление папок и меню | изготовление блокнотов
печать листовок

Связаться с менеджером для оформления заказа:
тел.: +38 (062) 349-56-15, 348-62-20
моб.: +38 (095) 811-22-62, +38 (093) 665-38-06,
+38 (067) 17 44 103
факс: +38 (062) 332-28-98
e-mail: [email protected]
г. Донецк, ул. Артема, 41

   2010 © Восток Маркетинг Яндекс.Метрика